Vyučované předměty

Krajinná rekreologie

Obsah předmětu:

Rekreace jako společenský jev, třídění rekreace a aktivit realizovaných v krajině.    Cestovní ruch jako forma rekreace, společenský význam.    Rajonizace ČR z hlediska cestovního ruchu.     Metody analýz a hodnocení krajiny z hlediska zdravotně-hygienických a sociálně-rekreačních účinků.      Vliv krajinných prvků LPF a ZPF na lidský organizmus.     Regenerace organizmu, duševní a fyzické účinky.     Rekreační zátěž krajiny, kapacita, přípustné impakty, rekreační potenciál, rekreační efekty.     Vlivy prostředí ,alergenní vegetace, záporné vlivy.     Deteriorizace krajiny rekreací, dopady činností, metody hodnocení klasifikace.      Rekreační specifika lesní a vodní krajiny.      Technické a biologické úpravy krajiny pro rekreační, regenerační a terapeutické využití.      Stimulace prostředí pro fyzické rekreační aktivity.      Atraktivita území.    Ŕízení rekreačních aktivit, legislativa.     Ochranná a nápravná opatření proti škodám rekreací


 Environmentální funkce dřevinné vegetace


 Péče o nelesní dřevinnou vegetaci

Cílem předmětu je prohloubit poznatky z problematiky významu, využívání a zakládání a údržby nelesní dřevinné krajině se zřetelem na funkční poslání vegetačních prvků. Obsah je zaměřen především na praktickou a realizační část péče o nelesní dřevinnou vegetaci v krajině, včetně biotechnických opatření, zabezpečujících prvky s obecnou ochranu přírody. Důraz bude rovněž kladen na rozdíl mezi hospodářským a legislativním přístupem k péči o lesní a nelesní dřevinnou vegetaci jinak stejného charakteru a funkce.
Pro obor Lesní inženýrství rozšiřuje možnosti praktického uplatnění poznatků na nelesní dřevinnou vegetaci.

Obsah předmětu:

a. Typy vegetačních prvků v krajině. Funkční a účelové typy dřevinné vegetace. Krajinná zeleň jako významný krajinný prvek. Význam pro diverzitu a stabilitu krajiny a pro biodiverzitu
b. Plošné skupiny (porosty) dřevin rostoucích mimo les -remízy, náletové dřeviny na neobhospodařovaných plochách, účelové plošné výsadby
c. Extenzivní vysokokmenné sady
d. Problematika akátin a dalších porostů samovolně se šířících neofytů
e. Břehové a doprovodné porosty vodotečí a vodních nádrží
f. Doprovodné porosty komunikací a větrolamy
g. Dlouhodobá péče o skladebné prvky ÚSES

 


 Způsoby hodnocení vlivů na životní prostředí

Cílem předmětu je ucelená a podrobná prezentace problematiky posuzování vlivů a dopadů záměrů, strategií, koncepcí na životní prostředí. Problematika je zaměřena zejména biologické hodnocení a procesy EIA a SEA. Náplní předmětu je prezentace řešení konkrétních příkladů záměrů a koncepcí, zejména části týkající se krajinného a lesního inženýrství

 Obsah předmětu:

1. Legislativa hodnocení vlivů na životní prostředí            

2. Struktura, obsah a ukázky biologického hodnocení 

3. Struktura, obsah  a praktické ukázky dokumentace EIA: Předmět posuzování vlivů záměru na životní prostředí ; Způsob posuzování vlivů záměru na životní prostředí; Dokumentace, Posudek, Stanovisko

4. Struktura, obsah a praktické ukázky dokumentace SEA:   Předmět posuzování vlivů koncepce  na životní prostředí; Způsob posuzování vlivů koncepce na životní prostředí; Průběh posuzování vlivů koncepce na životní prostředí;  Sledování a rozbor vlivů koncepce na životní prostředí

5. Zveřejnění informací o dokumentech pořízených v průběhu posuzování a o veřejných projednáních

6. Autorizace ke zpracování dokumentace a posudku 

7. Vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje a územního plánu na životní prostředí pro účely posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí

 


 Ekologické zátěže

 Sylabus a další informace o předmětu

 


Krajinné a územní plánování

 Sylabus a další informace o předmětu

 


 Revitalizace a rekultivace

 Sylabus a další informace o předmětu